Nyheter

S&W`s Integritetspolicy

Fredag 27 April

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör - respektive inte gör - med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
S&W Meetings Events AB, 556206-8022, Box 1213, 181 24 LIDINGÖ, är konferens- och hotelleverantör nedan kallas “Tjänsten”.
Skogshem & Wijk är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:
● du beställer Tjänsten
● du anmäler dig till något av våra evenemang eller nyhetsbrev
● du har en fråga och/eller kontaktar oss
● du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har.
Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund som är en enskild firma eller privatperson. När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Vid anmälan till våra evenemang behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden
personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som
används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer,
företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de
personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som
förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1.
Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida Om Cookies på hemsidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Skogshem & Wijk samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa
möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna
identifiera dig, administrera ditt kundkort, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera offert, order och faktura. Alla
användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska
kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna
identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten.
Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och
genomföra uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via någon av Skogshem & Wijks kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid
återkommande frågor.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi delar personuppgifter om användare och kunder mellan bolagen inom koncernen när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig. Väljer du att beställa en integration till Tjänsten kommer vi att dela de personuppgifter som den
integratören kräver, vilket då sker på din begäran.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Skogshem & Wijk sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns.
Vid avtalets upphörande kommer Skogshem & Wijk radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.
Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.
Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad hos Skogshem & Wijk har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att
intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt
att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig
automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller
ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på
Skogshem & Wijks hemsida, samt via chatten.

Bilaga 1

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Beställning av Tjänst

Företagsuppgifter

Organisationsnummer

Företag